تبلیغات
اردوی جهادی - فیلتر هوا
جمعه 29 اردیبهشت 1391

فیلتر هوا

   نوشته شده توسط: سجاد یعقوبی    

محل اسکان و محل ساخت مسجد باهم نیم ساعت فاصله داشتند. 133 پیچ که با مینیبوس طی می شد. هرکی هم دیر میرسید باید بجای صندلی روی فیلتر هوا مینشست.
اردوی جهادی نوروز 91